logom
Attendees

Navendu Mathur, Mohit Gaur, Prasanth Chandramouli, Rishabh Maheshwari

Date

20th July

Location

Mumbai